e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Dijital ve konvansiyonel yolla üretilen kron restorasyonların uyum parametrelerinin karşılaştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(2): 89-96 | DOI: 10.5505/eudfd.2019.49354

Dijital ve konvansiyonel yolla üretilen kron restorasyonların uyum parametrelerinin karşılaştırılması

Merve Benli, Değer Öngül, Burçin Karataşlı, Bilge Gökçen Rohlig
İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliğ Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, konvansiyonel ve iki farklı dijital ölçü yöntemi kullanılarak elde edilen kron restorasyonların marjinal ve internal uyumlarının karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada toplam 3 grup olup, her grup 10 adet örnek içermektedir. C-1 grubunda, CEREC AC Omnicam (Sirona Dental Systems, Bensheim, Almanya) ağız içi tarayıcı kullanılarak ana modelden direkt dijital ölçü alınmış ve kron üretimi IPS-e max CAD (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein, Almanya) materyali kullanılarak yapılmıştır. C-2 grubunda, konvansiyonel metodla ölçü alınarak, Co-Cr alt yapıdan oluşan, metal destekli seramik kronlar IPS Classic Ceramic (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein, Almanya) materyalinden üretilmiştir. C-3 grubunda ise, alçı model ağız dışı tarayıcı inEos X5(Sirona Dental Systems, Bensheim, Almanya) ile taranmış ve kronlar için bilgisayarda dizayn ve üretim, IPS-e max CAD materyali ile gerçekleştirilmiştir. Restorasyonların marjinal ve internal uyumsuzluğunu değerlendirmek için ‘replika tekniği‘uygulanmıştır. Elde edilen ölçümlere göre, ölçü teknikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığına Oneway Anova ve Tukey HSD testleri kullanılarak karar verilmiştir.
BULGULAR: Ortalama marjinal ve internal aralık ölçümlerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır (p=0,001; p<0,01). Marjinal (46,8-68,5 μm) ve internal (85,1-111,4 μm) aralık parametreleri açısından en düşük değerler Grup C1’de elde edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Marjinal ve internal uyum parametreleri açısından, direkt dijital yöntem aracılığıyla üretilen kron restorasyonlarının en iyi sonuçları verdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: CAD-CAM, CEREC, marjinal uyumsuzluk, kron uyumu

Comparison of fit parameters of crown restorations produced by digital and conventional methods

Merve Benli, Değer Öngül, Burçin Karataşlı, Bilge Gökçen Rohlig
Istanbul University, Faculty of Dentistry,Department of Prosthodontics, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this investigation were to compare the marginal and internal fit of single-unit crowns fabricated using conventional and two different digital impression systems.
METHODS: Totally 3 groups of samples were prepared for the study, and 10 samples were included for each group. In the group of C1, direct digital impressions were obtained from master model by using intraoral scanner CEREC AC Omnicam (Sirona Dental Systems, Bensheim, Germany) and crown production were made with IPS-e max CAD (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein,Germany) material. For group C2, porcelain- fused-to metal crowns with Co-Cr copings were produced with conventional impression methods from IPS Classic Ceramic (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein, Germany).In the group C3, plaster model was scanned with extraoral scanner (InEos X5,Sirona Dental Systems, Bensheim, Germany) and the crowns were fabricated via computer aided design from IPS-e max CAD material. The ‘replica technique’ was applied to evaluate marginal and internal discrepancy of restorations. According to the datasets obtained from replica technique, statistically significant differences among the impression techniques were evaluated with Oneway Anova ve Tukey HSD tests (α: .05).
RESULTS: There was a statistically significant difference between the groups according to the mean marginal and internal gap values (p=0.001; p<0.01). The lowest values for marginal (46.8-68.5 μm) and internal (85.1-111.4 μm) gap parameters were obtained in Group C1.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In terms of marginal and internal fit parameters, it has been determined that the crown restorations produced by direct digital method provided the best results.

Keywords: CAD-CAM, CEREC, marginal discrepancy, crown fit

Merve Benli, Değer Öngül, Burçin Karataşlı, Bilge Gökçen Rohlig. Comparison of fit parameters of crown restorations produced by digital and conventional methods. EÜ Dişhek Fak Derg. 2019; 40(2): 89-96

Sorumlu Yazar: Merve Benli, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale